fresh homemade pico de gallo with tomatoes, onion, lime, salt, cilantro on a white background with white napkin